Zamknij
Zamknij
Zamknij
logo

Sklep

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NUTKA Z
  KROPKĄ dostępny pod adresem internetowym www.nutkazkropka.pl, prowadzony
  jest przez Katarzynę Walentynowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod
  nazwą NUTKA Z KROPKĄ. KATARZYNA WALENTYNOWICZ, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
  przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 888-2302-953, REGON  383279152.
 2. Niniejszy regulamin skierowany
  jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy
  Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze
  Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba
  fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NUTKA Z KROPKĄ. KATARZYNA
  WALENTYNOWICZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
  888-2302-953, REGON  383279152.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.nutkazkropka.pl,
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Nutka z
  Kropką. Katarzyna Walentynowicz, 03-431 Warszawa, ul. Środkowa 32/13
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: nutkazkropka@wp.pl
 3. Numer rachunku bankowego
  Sprzedawcy 20 1140 2004 0000 3102 7887 5439
 4. Klient może porozumiewać się ze
  Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem
  do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Windows Explorer,
  Chrome, Opera, Safari,
 2. aktywne konto poczty
  elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików
  cookies,
 4. zainstalowany program
  FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym
  dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
  zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą
  wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
  Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu
  nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty
  znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta,
  zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez
  zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane
  w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę
  do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w
  tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient
  jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
  także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie,
  należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest
  darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa
  się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych w Formularzu
  rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej
  chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
  opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
  adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do
  Sklepu (opcjonalnie)
 2. wybrać Produkt, będący
  przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny)
 3. zalogować się lub skorzystać z
  możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. jeżeli wybrano możliwość
  złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia
  poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
  Zamówienia
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i
  płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
  klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych
  sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
  w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z
  następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka
  pocztowa, przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z
  następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowe informacje na temat
  metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach
  Sklepu.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę
  płatności online jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24),
  PayPal.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między
  Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
  Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie
  z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia
  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
  realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą
  otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez
  Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od
  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
  anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez
  Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych, o ile w opisie danego produktu nie jest wskazany inny termin realizacji (z zastrzeżeniem ustępu 5
  niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia
  Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
  podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.1

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14
  dni odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu  (bez cech jego użytkowania)
  bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust.
  1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez
  niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która
  obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
  częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
  partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od
  Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do
  zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane
  za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie
  oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na
  stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego
  wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania
  oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie
  prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy
   zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy
   Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
   od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
   dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
   dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
   dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
   Sprzedawcę.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca
  dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
  żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu
  dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument powinien odesłać
  Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie,
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
  odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
  Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie
  koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na
  swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
  pocztą.
 5. Konsument odpowiada tylko za
  zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób
  inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku gdy ze względu na
  charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
  informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować
  w opisie Produktu w Sklepie.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia
   jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. w której przedmiotem świadczenia jest
   rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w której przedmiotem świadczenia
   jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
   do użycia
  4. o świadczenie usług, jeżeli
   Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
   poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
   Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe
  Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady
  zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o
  przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić
  pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy
  Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do
  żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a
  jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał
  za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach
  procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego
  Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt
  została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą
  zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje
  dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
  adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące
  przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w
  art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
  2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
  art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
  2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać
  bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych
  osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
  Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane
  przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w
  celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę –
  także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych
  Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta
   w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
   kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
   przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
   Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta
   w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
   Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
   obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do
  treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
  osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
  możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy, zawierane poprzez Sklep
  internetowy, zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
  przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim
  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O
  każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
  wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w
  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
  prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.